ΛΑΡΙΣΑ: ΔΥΟ NEA ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Δυο νέα έργα για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, συνολικού προϋπολογισμού 480.800 ευρώ, ενέταξε για χρηματοδότηση στο ΕΣΠΑ 2014-2020 ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός. Συγκεκριμένα πρόκειται για τα:

1. Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη Μονάδα Στεφανιαίας Νόσου του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας προϋπολογισμού 260.800,00 €
2. Προμήθεια δύο κλιβάνων αποστείρωσης ατμού 550 λίτρων για το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας προϋπολογισμού 220.000 €
Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας, υπογράφηκε από τον Περιφερειάρχη η ένταξη των έργων στο Πρόγραμμα. Τα έργα συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Σε δηλώσεις του ο κ. Κώστας Αγοραστός επισήμανε τα εξής: «Ως Περιφέρεια Θεσσαλίας στηρίζουμε τη Δημόσια Υγεία στην πράξη. Πιστεύω μας είναι ότι χρειαζόμαστε ένα Δημόσιο Σύστημα Υγείας όπου οι πλούσιοι θα μπορούν να προστρέχουν στις Δημόσιες Υπηρεσίες Υγείας και όχι οι φτωχοί στις ιδιωτικές, γι’ αυτό και η Περιφέρεια Θεσσαλίας στηρίζει το Δημόσιο Σύστημα με έργα που είναι συμβατά με τον Εθνικό Χάρτη Υγείας και επιλογή της 5ης ΥΠΕ και των Νοσοκομείων. Με τα έργα αυτά αναβαθμίζουμε την παροχή υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες της Θεσσαλίας».

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
1. Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη Μονάδα Στεφανιαίας Νόσου του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας προϋπολογισμού 260.800,00 €
Η πράξη αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στη Μονάδα Στεφανιαίας Νόσου (ΜΣΝ) του Νοσοκομείου. Ειδικότερα περιλαμβάνονται: η προμήθεια νέων ειδών (υπέρηχος, αναπνευστήρας) και η αντικατάσταση εξοπλισμού παρωχημένης τεχνολογίας (κεντρικός σταθμός, αντλίες έγχυσης σύριγγας και ορού, κλίνες νοσηλείας και συνοδά στρώματα, ηλεκτροκαρδιογράφος) για την κάλυψη χρόνιων αναγκών της Μονάδας Στεφανιαίας Νόσου του Νοσοκομείου.
Τα παραδοτέα είναι ένας κεντρικός σταθμός παρακολούθησης ασθενών με 7 παρακλίνια μόνιτορ και 1 κεντρική οθόνη, συνοδευόμενος από κεντρικό σταθμό με 8 τηλεμετρίες και 1 κεντρική οθόνη, έξι κλίνες ΜΕΘ με αντίστοιχα στρώματα (μία κλίνη περιλαμβάνει ζυγό), έξι ηλεκτρονικές αντλίες σύριγγας, δώδεκα ηλεκτρονικές αντλίες έγχυσης ορού-ογκομετρικές, ένας φορητός έγχρωμος υπερηχοτομογράφος για καρδιολογική μονάδα, ένας αναπνευστήρας και ένας ηλεκτροκαρδιογράφος.
Η Μονάδα Στεφανιαίας Νόσου του Νοσοκομείου διαθέτει τους απαραίτητους χώρους και το εξειδικευμένο προσωπικό για τη λειτουργία των μηχανημάτων, καθώς ο υπό προμήθεια εξοπλισμός είτε θα αντικαταστήσει εξοπλισμό πεπαλαιωμένης τεχνολογίας ή θα πλαισιώσει ήδη υπάρχοντα εξοπλισμό αντίστοιχου τύπου.
Η Μονάδα Στεφανιαίας Νόσου αντιμετωπίζει σε καθημερινή βάση αριθμό καρδιολογικών περιστατικών και λειτουργεί απρόσκοπτα από την έναρξη λειτουργίας του Νοσοκομείου. Ο εξοπλισμός είναι παλαιός και χρήζει ανανέωσης, για να ικανοποιεί τις ανάγκες στη Μονάδα.
Η προμήθεια του εξοπλισμού θα έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στο σύνολο του πληθυσμού ευθύνης του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, που ως τριτοβάθμιο Νοσοκομείο καλύπτει την περιοχή της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Το άμεσο αναμενόμενο όφελος είναι αφενός η αύξηση της δυναμικότητας της μονάδας από τις 6 στις 7 κλίνες και αφετέρου η αντικατάσταση πεπαλαιωμένου εξοπλισμού παρωχημένης τεχνολογίας, που θα επιφέρει την αύξηση της διαθεσιμότητας του εξοπλισμού. Δεδομένου ότι προστίθενται νέες δυνατότητες με τη χρήση του νέου εξοπλισμού, αναμένεται η βελτίωση της ροής εργασίας στη ΜΣΝ και η βελτίωση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.
2. Προμήθεια δύο κλιβάνων αποστείρωσης ατμού 550 λίτρων για το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας προϋπολογισμού 220.000 €
Η πράξη αφορά στην προμήθεια δύο νέων κλιβάνων αποστείρωσης ατμού για την κάλυψη χρόνιων αναγκών της Κεντρικής αποστείρωσης του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας και επομένως και των αναγκών των χειρουργείων του. Οι δύο κλίβανοι θα είναι χωρητικότητας 550 λίτρων και κατάλληλοι για υγρή αποστείρωση χειρουργικών εργαλείων, πορώδους υλικού, ιματισμού, επιδεσμικού υλικού, θερμοευαίσθητων υλικών, ελαστικών σε θερμοκρασίες αποστείρωσης 134oC και 121o C σε ανάλογες πιέσεις. Οι κλίβανοι θα αντικαταστήσουν ισάριθμους παλαιότερους κλιβάνους.
Η κεντρική αποστείρωση του Νοσοκομείου διαθέτει τους απαραίτητους χώρους και το εξειδικευμένο προσωπικό για τη λειτουργία των δύο υπό προμήθεια κλιβάνων. Δεδομένου ότι το προσωπικό είναι εξοικειωμένο με τη χρήση αντίστοιχων κλιβάνων, η μετάβασή του στη χρήση των νέων θα είναι γρήγορη.

Το Νοσοκομείο διαθέτει συνολικά τέσσερις (4) κλιβάνους αποστείρωσης, εκ των οποίων δύο (2) έχουν εγκατασταθεί το 2013 και οι άλλοι δύο (2) έχουν κατασκευασθεί το 1996 και χρησιμοποιούνται ανελλιπώς από την αρχή λειτουργίας του Νοσοκομείου. Αυτοί οι δύο κλίβανοι δεν υποστηρίζονται πλέον από τον κατασκευαστικό οίκο τους και ως εκ τούτου δεν υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά. Η απουσία ανταλλακτικών έχει ως αποτέλεσμα ο ένας εκ των δύο κλιβάνων να βρίσκεται εκτός λειτουργίας κατά το περασμένο έτος λόγω αδυναμίας επισκευής του. Στόχος της προμήθειας είναι η επαναφορά της πλήρους δυναμικότητας των τεσσάρων κλιβάνων αποστείρωσης που συνεπάγεται την αδιάλειπτη υποστήριξη των χειρουργείων του Νοσοκομείου και, σε συνδυασμό με τα άλλα δύο έργα που έχει ήδη εντάξει το Νοσοκομείο στο ΕΣΠΑ 2014-2020 (προμήθεια εξοπλισμού για τα χειρουργεία και την αναισθησιολογική κλινική του Π.Γ.Ν.Λ.), την επίτευξη του στόχου για διπλασιασμό του πραγματικού χρόνου λειτουργίας των χειρουργείων του.
Η πράξη στοχεύει στην βέλτιστη χρήση των υπηρεσιών υγείας από τον πληθυσμό στόχο, που είναι το σύνολο του πληθυσμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας.