Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Τυρνάβου – Δείτε τα θέματα.


Την Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018 και ώρα 19.00΄ στο Δημοτικό Κατάστημα Τυρνάβου θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Τυρνάβου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης», με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και παρεμβάσεων σε οδούς του Δήμου Τυρνάβου στο πλαίσιο της πρότασης ένταξης έργων στο ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, Πρόσκληση 044 «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ/ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ».
2. Αποδοχή χρηματοδότησης στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις».
3. Αποδοχή χρηματοδότησης στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στον Άξονα Προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού».
4. Εκλογή υδρονομέων άρδευσης στο Δήμο Τυρνάβου.
5. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος χρηματικού ποσού.
6. Ανάκληση της αριθ. 21/2018 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Τυρνάβου και έγκριση της αριθ. 16/2018 ΑΔΣ της Κ.Ε.Δ.Η.Τ., αναφορικά με την επαναϋποβολή Ετησίου Προγράμματος Δράσης της, οικονομικού έτους 2018.
7. Ανάκληση της αριθ. 22/2018 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Τυρνάβου και έγκριση της αριθ. 17/2018 ΑΔΣ της Κ.Ε.Δ.Η.Τ., αναφορικά με την επαναϋποβολή του Προϋπολογισμού της, οικονομικού έτους 2018.
8. Έγκριση της αριθ. 18/2018 ΑΔΣ της Κ.Ε.Δ.Η.Τ., αναφορικά με την επαναϋποβολή και ψήφιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της, έτους 2018.
9. Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (ρύθμιση στάθμευσης) στην Τ.Κ. Ροδιάς.
10. Έγκριση της αριθ. 1/2018 ΑΔΣ του Δεληχείου Ιδρύματος «Αντωνίου & Ευαγγελίας Δεληχά», αναφορικά με την Α΄ αναμόρφωση του προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2018.
11. Καταβολή αποζημίωσης λόγω επέκτασης του σχεδίου πόλης Τυρνάβου.
12. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικών χώρων στην Δ.Κ. Αμπελώνα & Τ.Κ. Αργυροπουλίου.
13. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Δαμασίου.
14. Απευθείας ανάθεση προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Τυρνάβου και Νομικών Προσώπων, έπειτα από άγονο διαγωνισμό.
15. Έγκριση συνδιοργάνωσης 3ης Γιορτής Ανθοκομίας στον Αμπελώνα.
16. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης Δημάρχου για μετάβαση στην Αθήνα προς εκτέλεση υπηρεσίας.
17. Έγκριση αποζημίωσης Δημάρχου για μετάβαση στην Αθήνα προς εκτέλεση υπηρεσίας. – Ψήφιση πίστωσης.

ΚΑΤΣΑΝΗΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

κατσάνης, youtube.com

τυρναβος, google