Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο δήμου Τεμπών

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τεμπών στην αίθουσα συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο» στο Μακρυχώρι στις 27.02.2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00’ του έτους 2018, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 67 του Ν.3852/2010, πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση επιπλέον Υπηρεσιών για τους Δημότες μας από το Κέντρο Πρόληψης για την Υγεία του Δήμου (ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ) Εισηγητής: Δήμαρχος
2. Κανονισμός ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ Δήμου Τεμπών Εισηγητής: Τσεργάς Κ.
3. Προσδιορισμός δαπανών πληρωμής σε βάρος ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών (ΣΑΤΑ) Εισηγητής: Τσεργάς Κ.
4. Διαγραφές ποσών Εισηγητής: Οικ. Υπηρ. / Τσεργάς Κων
5. Συμπλήρωση Πίνακα Νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς Εισηγητής: Προεδρείο
6. Έκτακτη επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών Εισηγητής: Τσεργάς Κ.
7. Αναμόρφωση (2η ) προϋπολογισμού Εισηγητής: Οικονομική Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.
8. Τροποποίηση συστατικής Πράξης ΔΟΠΑΠΕΠΤ, ως προς το ποσό της επιχορήγησης Εισηγητής: Τσεργάς Κ.
9. Προγραμματισμός Προσλήψεων προσωπικού ΙΔΟΧ & σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου 2018 (ΚΑΠ) Εισηγητής: Τσεργάς Κων.
10. Πρόσληψη προσωπικού κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών (2μηνο) Εισηγητής: Τσεργάς Κων.
11. Επί αποφάσεως 6/2018 ΔΟΠΑΠΕΠΤ «Προγραμματισμός Προσλήψεων 2018» Εισηγητής: Ζησάκη Ξ.
12. Επί αποφ. ΔΕΥΑΤ «Προγραμματισμός Προσλήψεων 2018» Εισηγητής: Δήμαρχος
13. Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής έτους 2018 Εισηγητής: Τσεργάς Κ.
14. Παραγραφή αξιώσεων κατά Δήμου Τεμπών Εισηγητής: Τσεργάς Κ.
15. Διάθεση πιστώσεων Εισηγητής: Οικ. Υπηρ. / Τσεργάς Κων.
16. ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΔΕΥΑ ΤΕΜΠΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ (ΔΑ) ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΣΤΗ Δ.Κ. ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ» Εισηγητής: Τεχν. Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.
17. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Εσωτερική οδοποιία στην Τ.Κ. Καλλιπεύκης» Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.
18. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Τεχνικά έργα όμβριων υδάτων στην Τ.Κ. Γόννων» Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.
19. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Τεχνικά έργα ομβρίων υδάτων στην Τ.Κ. Καλλιπεύκης Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία / Τσεργάς Κων
20. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση πλατείας στην Παραλία Αιγάνης» Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία / Τσεργάς Κων
21. Περί εγκατάστασης κτηνοτροφικών μονάδων στον «ΜΕΡΙΑ» Πυργετού Εισηγητής: Τσεργάς Κων.
22. Επί αιτήματος Νικολάου ΔΗΜΕΡΑ Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Καρατέγος Μιχ.