Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τυρνάβου.


Την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 19.00΄ θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης», με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Ένταξη του ∆ήµου Τυρνάβου στο Ελληνικό ∆ιαδηµοτικό ∆ίκτυο Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ. (WHO Hellenic Healthy Cities Network). Έγκριση καταστατικού, ορισμός εκπροσώπων & Συντονιστικής Επιτροπής.
2. Κατανομή επιχορήγησης πιστώσεων ΚΑΠ (3η – 6η κατανομή έτους 2017) για την κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων. (αριθ. 233/2017 ΑΔΣ).
3. Αναγκαστική προσκύρωση δημοτικής έκτασης μη άρτιας και μη οικοδομήσιμης ευρισκόμενη εντός του ΟΤ 262 του ρυμοτομικού σχεδίου Αμπελώνα. – Ορισμός Εκτιμητικής Επιτροπής.
4. Εφαρμογή του άρθρου 6 «Ειδικό τέλος για την μελέτη, κατασκευή και επέκταση έργων ύδρευσης και αποχέτευσης» του ν. 4483/2017 (Α΄107).
5. 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και 1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Τυρνάβου, οικονομικού έτους 2018.
6. Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Τυρνάβου δ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2017.
7. Έγκριση της αριθ. 13/2018 ΑΔΣ της Κ.Ε.Δ.Η.Τ., αναφορικά με την έγκριση –ψήφιση αναμόρφωσης Ετησίου Προγράμματος Δράσης, οικονομικού έτους 2018.
8. Έγκριση της αριθ. 14/2018 ΑΔΣ της Κ.Ε.Δ.Η.Τ., αναφορικά με την έγκριση –ψήφιση αναμόρφωσης Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2018.
9. Καθορισμός αρδευτικής περιόδου και αριθμός θέσεων υδρονομέων.
10. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ. Ορισμένου Χρόνου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Τυρνάβου (2 μήνες).
11. Τροποποίηση της αριθ. 181/2017 ΑΔΣ αναφορικά με την συγκρότηση Επιτροπής για την τήρηση των όρων του Κανονισμού Πεζοδρομίων, Οδών, Πλατειών κ.λπ. Κοινόχρηστων Χώρων – Περιπτέρων του Δήμου Τυρνάβου.
12. Επιχορήγηση Νομικών Προσώπων Δήμου Τυρνάβου, οικονομικού έτους 2018.
13. Καθορισμός πιστώσεων (Κ.Α.) του Προϋπολογισμού του Δήμου Τυρνάβου, τρεχούσης χρήσεως, ως δεκτικών ενταλμάτων προπληρωμής.
14. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
15. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων για την εκτέλεση δαπανών που αφορούν εορτές και εκδηλώσεις του Δήμου Τυρνάβου.
16. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων για την διοργάνωση εκδηλώσεων Καρναβάλι –Μπουρανί 2018.
17. Αντιμετώπιση εργασιών καθαρισμού & ευπρεπισμού δημοτικών καταστημάτων & λοιπών δημοτικών κτιρίων Δήμου Τυρνάβου.
18. Έγκριση αποζημίωσης Δημάρχου για μετάβαση στην Θεσσαλονίκη & Αθήνα προς εκτέλεση υπηρεσίας. – Ψήφιση πίστωσης.

 

κατσάνης, youtube.com

τυρναβος, google