Δείτε τα θέματα που θα συζητηθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο Τυρνάβου.

Την Πέμπτη 11 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 18.00΄ συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης», με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση υποβολής πρότασης στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία» Άξονας Προτεραιότητας 03, Κωδικός Πρόσκληση 083, Α/Α ΟΠΣ 2419, με τίτλο «Δημιουργική Επανάχρηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας».
2. Έγκριση διενέργειας προμήθειας τροφίμων του Δήμου Τυρνάβου και των Νομικών του Προσώπων, για το έτος 2018.
3. Έγκριση διενέργειας προμήθειας γραφικής ύλης, λοιπών υλικών γραφείου και υλικών μηχανογράφησης, για τις ανάγκες του Δήμου Τυρνάβου, για το έτος 2018.
4. Έγκριση διενέργειας προμήθειας υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων για τις ανάγκες του Δήμου Τυρνάβου, έτους 2018.
5. Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων Καρναβάλι – Μπουρανί 2018, στο Δήμο Τυρνάβου.
6. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης Δημάρχου για μετάβαση στην Αθήνα προς εκτέλεση υπηρεσίας.