Το Σάββατο συνεδριάζει το Δ.Σ για το Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό 2018.

Το Σάββατο 23 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 18.00΄ στο Δημοτικό Κατάστημα Τυρνάβου, όπου θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης», με θέμα ημερήσιας διάταξης την έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Έργων Δήμου Τυρνάβου, οικονομικού έτους 2018. Θα ακολουθήσει ειδική συνεδρίασης για την ψήφιση του Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Τυρνάβου, οικονομικού έτους 2018.